Aabenraa Slotsvandmølle

Opdateret d. 25 april 2019

Aabenraa Slotsvandmølle er også kendt som Slotsmøllen ved Brundlund Slot, og møllen har i og med sin historie og tilknytning til slottet en spændende historie som både vandmølle og forsvarsværk.

Slotsmøllebygningens ældste dele menes at stamme fra 1520’erne. 

Den fredede mølle ejes af Aabenraa Byhistoriske Forening. Slotsvandmøllens underfaldshjul m.v. er restaureret og istandsat således at møllens funktionsduelighed igen er sikret. 

Engelsholm Slot og Højskole

Opdateret d. 8 april 2019

I april 2019, fandt første spadestik til den ny Agerumslade sted. Laden vil kunne danne rum om koncerter, foredrag mv.

Engelsholm Slot og Højskole kendetegnes ved et kunstnerisk og kreativt miljø i historiske rammer.

Tegnestuen har udarbejdet forslag til udvidelse af skolens faciliteter, i form af nye tilbygninger, hvor en ny agerumslade samt restaurering af den gamle avlgård er projektets første etape. Videre etaper er en avlslænge med elev- og lærerboliger samt restaurering af slottet fra 1593.

Artikel fra Vejle Amts Folkeblad

 

Ribe Domkirke

Opdateret d. 15 februar 2019

Jørgen Overby er af Ribe Domsogns menighedsråd blevet udpeget som domkirkens bygningskyndige arkitekt.

En af opgaverne har været fornyelse af borgertårnets dæk/udsigtsplatform.

Toppen af borgertårnet er Ribes højeste punkt. Ribe Domkirkes Borgertårn der stammer fra 1300-tallet er et ca. 50 meter højt fæstningstårn sammenbygget med Ribe Domkirke.

Ribe Domkirke er oprindeligt bygget som 3-skibet kirke med to tårne.

I 1283 styrtede du nuværende borgertårn ned, og det firkantede borgertårn bygges som byens fæstningstårn i tidens materiale og stil. Tårnets flade top laves ved en forhøjelse af tårnet i 1610, efter at spiret har været sammenstyrtet i 1594. 

 

Sparresholm genopbygges

Opdateret d. 19 december 2018

Efter en voldsom brænd i juni 2013, stod kun ydermurene af et af landets fineste renæssance huse fra 1609 tilbage.

Siden branden er ruinen blevet sikret og tegnestuen har forestået projekterings arbejde af projektets første fase. En omfattende råhusistandsættelse, af den tilbageværende kælder og de ydre mure er igang. Udover murværksistandsættelser indlægges nyt bjælkelag og opbygges ny tagkonstruktion.

Projektet udføres i samarbejde med Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører. 

Gammelby Vandmølle

Opdateret d. 27 november 2018

Den 10. november 2018 blev Gammelby Mølle genindviet.

Det fredede mølle har nu igen to funktionsduelige vandhjul, hvortil der i mølleriet kan kobles to kværne. 

Ved en restaurering og istandsættelse er vandmøllens to overfaldshjul, aksler og stigbord fornyet. Mens malkarm med videre er eftergået og istandsat. 

Fagdommer i Folketinget

Opdateret d. 16 november 2018

Jørgen Overby er af Akademirådet udpeget som fagdommer i parallelopdraget ‘Nye rammer for Folketinget’. Parallelopdraget skal indhente ideer til, hvordan nye og eksisterende funktioner i Folketinget kan integreres i Rigsarkivets og Folketingets bygninger, samt de tilstødende byrum.

 

Den kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot

Opdateret d. 8 november 2018

Sammen med tegnestuen EFFEKT og Hundsbæk & Henriksen A/S – Rådgivende Ingeniører er tegnestuen blevet prækvalificeret til at give tilbud på totalrådgivning for Slots- og Kulturstyrelsen og Sønderborg Kommune, der er gået sammen om at etablere en åben og aktiv kongelig køkkenhave ved Gråsten Slot i Sønderjylland. 
Et sted med en helt særlig og unik fortælling – i smukke omgivelser.
Mere information på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Quedens Gaard – Jacob A. Riis’ hus

Opdateret d. 8 november 2018

Tegnestuen har udarbejdet forslag til ny museumsindretning af Quedens Gaard Karreén midt i Ribe.Som led af første etape af nyindretningen af museumskarreén, er arbejderne på Jacob A. Riis barndomshjem i Sortebrødregade i Ribe opstartet i forsommeren. Huset skal huse et Jacob A. Riis museum, se evt. mere på Sydvestjyske Museers hjemmeside. Portygningen fra 1681 og tværhuset i gården fra 1791 istandsættes ligeledes. Resten af Quedens Gaard komplekset skal forsat have café i forhuset men også bl.a. huse et Heksemuseum

 

Farup Præstegård

Opdateret d. 1 november 2018

Den fredede præstegård i Farup fra 1712 skal have foretaget en indvendig istandsættelse, herunder udskiftning af køkken og badeværelser. For Farup sogns menighedsråd forestår tegnestuen arbejder med skitsering og projektering. 

Jels Kirke

Opdateret d. 31 oktober 2018

I 1853-1854 bliver Jels Kirkes gamle romanske kirke fornyet, efter tegninger af den slesvigske bygningsinspektør W.F. Meyer.

Tegnestuen har udarbejdet forsalg til istandsættelse af kirkens senklassicistiske indre. Nu bliver de sidste opmålinger af det foretaget, inden det endelige projekt sendes til myndighedsbehandling.

Tegnestuen har tidligere bistået menighedsrådet med restaureringsarbejder hvor bl.a. kirkens skifer tag blev fornyet.

 

Sct. Catharinæ Kirke

Opdateret d. 9 juli 2018

For Sct. Catharinæ Kirkes menighedsråd har tegnestuen udarbejdet forsalg til nyt handicapvenligt besøgstoilet. Bygningen ligger sig let tilbagetrukket mellem indgangen til kirken/tårnet og klosterets gavl. 

Ulriksholm

Opdateret d. 20 juni 2018

For de nuværende ejere af Ulriksholm, udarbejdes forslag til restaurering og ny-indretning. Ulriksholms sydfløj er opført af Chr. IV i 1636, og er et velbevaret renæssancehus opført over en kælder med krydshvælvede gavlrum og en tøndehvælvet fordelergang. Chr. IV. ændrer godsets navn fra Skinnerup til Ulriksholm, og skænker det til sin uægte søn: Ulrik Chr. Gyldenløve. Hvorefter østfløjen, der sidenhen har været husets hovedfløj, opføres i 1646.

Fanø Museum, Nordby

Opdateret d. 28 maj 2018

I samarbejde med Sydvestjyske Museer og Fanø Museums bestyrelse har tegnestuen ført tilsyn med istandsættelse af den fredede museumsbygning i Nordby. 

Fanø Museum, Skolevej 2 i Nordby blev genåbnet  for publikum d. 25. maj 2018. 

Med udgangspunkt i Thomsen-familien, som tidligere boede i huset, er beboelsesdelen indrettet som et typisk Fanø-hjem. Resten af huset er indrette med tematiske udstillinger.

Bispegade 6, Ribe

Opdateret d. 4 december 2017

For Sct. Catharinæ kirkes menighedsråd har tegnestuen udarbejdet forslag, og forestået istandsættelse af den fredede præstebolig og konfirmandstue i Bispegade, Ribe. 

Ved restaureringen har der været fokus på at genskabe bygningens fredningsmæssige kvaliteter.

Bolig og konfirmandstue har inden restaureringen gennemgået en omfattende skimmelsvampesanering.

Den tyske præstegård i Løgumkloster

Opdateret d. 1 december 2017

Den tyske præstegård i Løgumkloster i heimatschutz-stil/hejmstavnsstil er tegnet af Lauritz Thaysen i 1927.

De originale karme fra opførslestidspunktet er istandsat og senere tilførte vinduesrammer med thermoglas er udskiftet til nye rammer. De nye rammer udføres i god snedkerkvalitet med detaljer efter originaltegningerne og med optoglas. Hermed sikres det originale arkitektoniske udtryk såvel som tekniske krav til varmeøkonomi mv.

Herudover er hoveddøren og dens portal, terrassedøre, porte og verandaen istandsat.

Esbjerg Vandtårn

Opdateret d. 1 december 2017

For Esbjerg Kommune skal tegnestuen forestå istandsættelser på vandtårnets indvendige murværk.

Det tidligere vandtårn er fredet og opført i 1897 af C.H. Clausen.

Vision Gram

Opdateret d. 2 juni 2017

For Vision Gram har tegnestuen udarbejdet forslag til Gram centrum.

Forslaget omfatter bl.a.: Bearbejdning af Storetorv og Lilletorv. Et rekreativt grønt område, byens have. Etablering af grøn allé langs Kongevej. Markering af vejarealer med cahussessten og etablering af niviaufri belægninger som identitettsskabende element. Etablering af ‘grønne øer’ for regnvandshåndtering og afgrænsning mellem vej og parkering. Butiksudvidelser samt en grøn kile langs bybækken.

Læs mere på visiongram.dk

Tønderhus

Opdateret d. 22 maj 2017

På foranledning af Slots- og Kulturstyrelsen forestår tegnestuen over sommeren istandsættelsesarbejder på Tønderhus Slots ruiner. Ruinplejen omfatter bl.a. sikring af murkroner og bevaret kælder med tøndehvælv.

I ruinen er velbevaret murværk der stammer fra renæssanceslottets nordre ringmur og østfløjens vestmur fra 1511-1519.

Aabenraa – Stilblade og Vejledning til istandsættelse

Opdateret d. 16 maj 2017

Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania har udpeget Aabenraa kommune til Kulturarvskommune 2015-2018.

Tegnestuen har i den forbindelse udarbejdet otte stilblade og en vejledning til istandsættelse af købstadens bevaringsværdige bygninger for Aabenraa Kommune, Aabenraa Byhistoriske Forening og Museum Sønderjylland.

Nustrup Kirke

Opdateret d. 11 maj 2017

Under gulvet i Nustrup Kirkes våbenhus var en ubenyttet fyrkælder. Etagekonstruktionen var meget skadet og gulvet havde flere kritiske revner. 

I samråd med nationalmuseet er den gamle fyrkælder fyldt op, og der er lagt nye røde kvadratiske gulvtegl. Herudover er bl.a. våbenhusets spærkonstruktion og murværk udbedret.

Gammelby Vandmølle og Avlsgård

Opdateret d. 11 maj 2017

Det fredede og velbevarede mølleri med to funktionsduelige vandhjul, den tilhørende møllerbolig samt det trelængede avlsgårdsanlæg i bindingsværk fra 1700/1800-tallet, er en integreret del i helheden omkring å, mølledam og dal.

Tegnestuen har for udarbejdet en helhedsplan for det unikke anlæg, der blandt andet indeholder et skitseforslag til restaurering og delvis nyindretning af det bevaringsværdige og karakteristiske avlsgårdsanlæg.

Hverringe Avlsgård

Opdateret d. 27 september 2016

I forbindelse med Realdanias projekt ‘Fremtidens Herregård’ er Hverringe Avlsgårds gamle stalde undergået en transformation.

I de gamle avlsbygningers kostalde er der indrettet nyt godskontor. Herudover er der i den gamle kostald indrettet showroom med plads til op til 300 personer, tilhørende besøgsfaciliteter, samt værksted og personalefaciliteter for landbruget. Strukturen i bygningen er bibeholdt, med bevaring af søjler og genetablering af staldens karakteristiske kappelofter. Hertil reetablering af den gennemgående køreport, der med nyetablerede glaspartier åbner op for de besøgende, såvel som for de ansatte.

 

Ribe Banegård

Opdateret d. 20 september 2016

Tegnestuen har udarbejdet forsalg til restaurering og nyindretning af Ribes stationsbygning fra 1887, tegnet af arkitekt N. P. Holsøe.

Banegården skal i fremtiden være ramme om bl.a. en markedshal for producenter af lokale råvarer, en gårdbutik med lokale hyldevarer og en sal til folkekøkken, gourmetaftener, foredrag, koncerter med mere.

Gunderslevholm Byggematerialer

Opdateret d. 1 september 2016

I forbindelse med Realdania’s projekt ‘Fremtidens herregård’ arbejder tegnestuen med genanvendelse af Gunderslevholms avlsgård fra 1728.

Avlsgården er en del af et barokanlæg ca. 11 km nord for Næstved. Barokaksen begynder i vest i den tre-længede bindingsværksavlsgård og strækkende sig over næsten 500 meter via hovedbygningen og landskab ned til Susåen og sporene af det tidligste voldsted i øst. Gunderslevholm byggematerialer skal sælge raritets genbrugsbyggematerialer og nyt, lokalproduceret tømmer.

Læs mere om projektet her

 

 

 

 

Sdr. Hygum Kirkes tårn istandsættes

Opdateret d. 16 december 2015

Sdr. Hygum Kirke er fra omkring 1175, den ligger på det højeste sted i byen og anses for en af Sønderjyllands smukkeste kvadrestenskirker fra perioden. Kirken er formodentligt opbygget af overskudssten fra Ribe Domkirke.

I forbindelse med at Sdr. Hygum kirkes istandsættelse er tårnets pyramideformede blytag udskiftet/genstøbt. Herudover er tårnets murværk omsat.

I forbindelse med tårnets ydre istandsættelse er tårnrummet også istandsat.

Monument til minde om danske søfolks deltagelse i invasionen

Opdateret d. 8 september 2015

Mellem Sainte-Marie-du-Mont og invasionskysten Utah Beach i Normandiet, findes monumentet der er opsat til minde om danske søfolks deltagelse i invasionen.

Under invasionen i Normandiet i juni 1944 deltager mere end 30 danske skibe, heraf mindst 24 sejlende under ”Dannebrog”. Samlet er mere end 800 danske søfolk involveret under operationerne i Normandiet.

Tegnestuen har bistået ved istandsættelse af anlægget omkring monumentet, hvor slørende bevoksning er fjernet for kig mod Utah Beach. I forbindelse med projektet er der designet og opsat en informationstavle ved mindemonumentet.

Se artikel om D-Dagsmonumentets istandsættelse her.

Genopbygning af Sparresholm på Sydsjælland

Opdateret d. 22 april 2015

I juni 2013 brændte et af landets fineste renæssance huse fra 1609 ned til grunden. Kun ydermurene stod tilbage, stærkt beskadiget. Siden er ruinen blevet sikret og i oktober sidste år blev der udskrevet en arkitekt konkurrence for genopbygningen af anlægget. Ud af 14 arkitektfirmaer der bød ind med deres bud, blev tegnestuen valgt som hovedrådgiver til opgaven i et samarbejde med Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører.   

En af Valdemar tidens fineste teglstenskirker

Opdateret d. 20 april 2014

Tegnestuen har udarbejdet nyt inventar til cistercienser kirken i Løgumkloster.
Takket være gavmilde donationer fra A.P. Møller Fonden samt Augustinusfonden og Ny Carlsbergfondet samt bidrag af egne stiftsmidler står projektet nu snart færdigt.

Kirken blev taget i brug ved en festgudstjeneste Palmesøndag 2015.

For billeder og mere information se Løgumkloster Kirkes hjemmeside

Ribes Vandtårn

Opdateret d. 16 december 2014

Vandtårnet i Ribe, 1887/1947, tager afsæt i historicismens fortolkning af den italienske renæssance, hvor de berømte boligtårne i Norditalien præger byernes profiler. Med tårnets indragelse til kontorfaciliteter er der med nye vinduesåbninger, i de oprindelige blændinger, skabt gennemlyste rum. Den tidligere ellers helt lukkede bygning, har herved fået et udtryk der skaber forbindelse mellem eksteriør og interiør. Øverst i tårnet markerer en ny ringkrone den tidligere vandtank og nye trappeforløb giver adgang til tårnets top.

Tegnestuen har udarbejdet projektet til vandtårnets nye brug og udtryk med arkitekt Ole Fabricius.

Artikel fra Jyske Vestkysten fra 6 marts 2013

Stepping Kirke

Opdateret d. 15 august 2014

Den indvendig istandsættelse af Stepping Kirkes skib, kor og sakristi afsluttes med indvielse søndag den 17 august.

Tegnestuen har tidligere haft tilsyn med udvendige arbejder på Stepping kirke, omfattende facader og tag, samt istandsættelse af tårn og våbenhus.

Sammen med Kulturministeren…

Opdateret d. 18 juni 2013

Braine, mindestedet i Frankrig for faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig istandsættes og suppleres med mindetavler for alle 5333 faldne i verdenskrigen.

Den officielle indvielse af Den Sønderjyske kirkegård fandt sted i Braine d. 15. juni 2013 ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim af Danmark.

Se indslag fra TV SYD’ her og kuturstyrelsens hjemmeside for flere billeder.

Soldaterkirkegårdens oprindelige stærke fremtoning, som den hegnede og karakteristiske kirkegård med hvidkalket murværk og indgangsportal, er igen fremhævet. Således er denne mindeplads igen det letgenkendelige element fra hjemstavnen. De fine mindetavler er udført af det lokale sønderjyske firma BELØ A/S.

Besøg Museum Sønderjylland‘s hjemmeside og for at se navnelisterne på de 5333 faldne.

 

En af Danmarks største bindingsværkslader istandsættes

Opdateret d. 14 juni 2013

Tegnestuen har udarbejdet forslag til istandsættelse og nyindretning af Johannesminde.

Den store lade i bindingsværk og tre karakteristiske ladeporte, har navn efter Johanne Nielsdatter der boede på gården fra 1856 til 1898. Som enke opførte Johanne den store lade, som i dag er den sidste bevarede del af den gamle gård.

Laden er i dag en del af Danmarks Ferguson Museum og fungerer som omdrejningspunkt for arrangementer, rundvisninger ect.

 

Ribe Skibsværft

Opdateret d. 13 juni 2013

I samarbejde med Ribe Træskibslaug har tegnestuen udarbejdet skitseforslag til nyt skibsværft i Ribe.

Ribe træskibslaug ønsker et træskibsværft i Ribe, hvor formidling af træskibenes kulturhistorie og egenskaber i fremtiden kan formidles.

Håndværket omkring skibsbyggeri er i Danmark ved at forsvinde. Med et træskibsværft i Ribe vil håndværket, der er forbundet med reparation og opbygning af træskibe blive bevaret og give nye generationer mulighed for at se og lære, hvordan skibstømmer/bådbygger håndværket udføres.

Historisk findes der belæg for at der i Ribe har været en skibbygger tradition og sandsynligheden taler for at værfter var placeret i forbindelse med Skibbroen.

Handar skolen

Opdateret d. 12 juni 2013

Tegnestuen udarbejder pt. forslag til nyindretning af en firelænget gård på Djursland, til fremtidigt brug af “Handar – Skolen for Håndværk og Natur”.

Projektet foregår på initiativ af Frank Erichsen, Bonderøven, DR.

I et historisk miljø

Opdateret d. 2 april 2013

I Ballums historiske miljø, har tegnestuen udarbejdet et projekt til en gennemgribende istandsættelse af et gadehus. Matriklen grænser op til Ballum kirkes kampestensdige, og området har en særlig restriktiv lokalplan som støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.