Stepping Kirke

Langforte 4, 6070 Christiansfeld, Danmark

I 2014 har tegnestuen forestået en indvendig istandsættelse af Stepping Kirkes skib, kor og sakristi.

Tidligere har tegnestuen, i forbindelse med oplægning af nyt blytag og istandsættelse af tagværk på Stepping kirkes tårn og våbenhus, genetableret den åbne, gotiske tagstol i våbenhuset og flyttet tympanonet tilbage til sin oprindelige plads over syddøren til skibet. Herudover er det store tårn istandsat og forstærket med nye trækbånd.

 

 

Ribes Vandtårn

Opdateret d. 16 december 2014

Vandtårnet i Ribe, 1887/1947, tager afsæt i historicismens fortolkning af den italienske renæssance, hvor de berømte boligtårne i Norditalien præger byernes profiler. Med tårnets indragelse til kontorfaciliteter er der med nye vinduesåbninger, i de oprindelige blændinger, skabt gennemlyste rum. Den tidligere ellers helt lukkede bygning, har herved fået et udtryk der skaber forbindelse mellem eksteriør og interiør. Øverst i tårnet markerer en ny ringkrone den tidligere vandtank og nye trappeforløb giver adgang til tårnets top.

Tegnestuen har udarbejdet projektet til vandtårnets nye brug og udtryk med arkitekt Ole Fabricius.

Artikel fra Jyske Vestkysten fra 6 marts 2013

Sammen med Kulturministeren…

Opdateret d. 18 juni 2013

Braine, mindestedet i Frankrig for faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig istandsættes og suppleres med mindetavler for alle 5333 faldne i verdenskrigen.

Den officielle indvielse af Den Sønderjyske kirkegård fandt sted i Braine d. 15. juni 2013 ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim af Danmark.

Se indslag fra TV SYD’ her og kuturstyrelsens hjemmeside for flere billeder.

Soldaterkirkegårdens oprindelige stærke fremtoning, som den hegnede og karakteristiske kirkegård med hvidkalket murværk og indgangsportal, er igen fremhævet. Således er denne mindeplads igen det letgenkendelige element fra hjemstavnen. De fine mindetavler er udført af det lokale sønderjyske firma BELØ A/S.

Besøg Museum Sønderjylland‘s hjemmeside og for at se navnelisterne på de 5333 faldne.

 

Forplads – Ribe Kunstmuseum

Sct. Nicolajgade, 6760 Ribe, Danmark

Tegnestuen har stået for planlægning af en ny forplads foran Ribe Kunstmuseum. Ribe Kunstmuseum er beliggende på Danmarks ældste gade og på gadens højeste punkt.
Museet markerer sig i gadeforløbet, ved hovedtrappens fremspring ud på fortovet. Den nye plads danner sammen med museet, et nyt byrum der fanger anlæggets akse med hovedtrappen som midtpunkt.
Den nye forplads er desuden med til at give Ribe Kunstmuseum plads i gadebilledet på tværs af Sct. Nicolajgade.

Spandet Kirke

Spandet Kirkevej 1, 6760 Ribe, Danmark

Spandet Kirke var voldsomt angrebet af råd og borebiller – primært i det isolerede bjælkelag over skibet. Tegnestuen bistod med en større restaurering der omfattede en vidtgående istandsættelse af bjælkelag og spærværk på skib, kor og tårn, samt murværk indvendigt i tårnet og 16/1700-tals loftet i skibet.

 

Gram slots avlsgård

Slotsvej, 6510 Gram – Fredet

Gram slots avlsgård har fået nyt liv. Kostald og svinestald er omdannet til store fleksible rum hvor køernes gamle båse nu atter er anvendelige til eksempelvis messestande.

I avlsgårdens gamle mejeri er der nu indrettet toiletter.  

Herudover er avlsgårdens vestlænge nyindrettet med produktionskøkken, gårdbutik og café.

Stenalt forpagterbolig

Stenaltvej 5, 8950 Ørsted, Danmark

Tegnestuen har forestået en nyindretning af den tidligere forpagterbolig til helårsbeboelse og ferielejligheder. I indretningen er der lagt stor vægt på markante rumforløb og anvendelse af bygningerne på bygningernes præmisser, således er der søgt at drage den mest optimale planløsning frem ud fra nutidige behov. På den måde sikres en bevaring af bygningerne på den bedst tænkelige måde for: Uden benyttelse – ingen beskyttelse. Derimod skabes der symbiose mellem en nutidig anvendelse og en bevaring af bygningsmassen.

Gramgård

Slotsvej, 6510 Gram, Danmark – Fredet

Stuehuset til Gram Slots avlsgård er opført omkring 1855. Det har fra opførelsen været klart opdelt med finere stuer i den vestlige ende og domestikfunktioner i mindre rum mod øst. Denne opdeling har tegnestuen reetableret i forbindelse med ombygning til hotelværelser i gedigen kvalitet.

 

 

Nørrestedet

Hersnapvej 271, 5380 Dalby, Danmark

Den lille landarbejder-bolig på Hindsholm var helt forfalden, da tegnestuen fik opgaven; at skabe en større tidssvarende bolig i harmoni med landskabet og det lille gamle hus.
Den gamle bolig er istandsat og tilføjet en moderne træbygning i samme proportioner som det eksisterende.

 

 

Stenalt avlsgård

Stenaltvej 8, 8950 Ørsted, Danmark

Stenalts gamle avlsbygninger havde gennem længere tid stået ubenyttet, da de ikke længere egnede sig til moderne landbrugsdrift. En efterårsstorm gav bygningerne dødsstødet, hvorefter tegnestuen forslog en ny stor driftsbygning til at udfylde gården. Bygningen indeholder bl.a. gårdbutik, maskinlade og -værksted.

 

 

Ribe Kunstmuseum

Sct. Nicolajgade 10, 6760 Ribe, Danmark – Fredet

Bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz’ nyrenæssance villa fra 1864, har siden 1891 dannet ramme om Ribe Kunstmuseum. Tegnestuen har forestået den omfattende restaurering af bygningen. Derudover er forpladsen nyanlagt og en fredet pavillon i haven istandsat.

 

 

 

Haderslev bymuseum

Slotsgade 22, 6100 Haderslev, Danmark – Fredet

Renæssance arkitekten Hercules von Oberbergs eget hus på den tidligere slotsgrund i Haderslev blev i 1993 opmålt og registreret med det formål at etablere boliger i huset. Fundet af usædvanlig fine kalk- og panelmalerier bevirkede at huset kunne indrettes til bymuseum. Det er med sin genskabte renæssanceplan nu overdraget til museet.

 

 
 

Gyldenholm Gods

Gyldenholm Gods, Gyldenholmvej 6, 4200 Slagelse,  Danmark

Gyldenholm er opført i 1862. I forbindelse med nyindretning af hovedbygningen til Konference Campus er kælderen nyindrettet og indeholder bl.a. publikumstoiletter. Fra hovedtrapperummet fører en ny trappe til kælderen. Have og festsalen har fået nye gulve, designet til rummene.

 

 

 

Sønderho Mølle

Vester Land 44, 6720 Fanø, Danmark – Fredet

Sønderhos vartegn, den hollandske mølle fra 1895, er takket være Fonden; Gamle Sønderho, blevet restaureret under tegnestuens ledelse. Fonden købte møllen i 1928 for at redde den fra nedrivning. Møllen fungerer i dag som et levende museum.

Pavillon – Ribe Kunstmuseum

Sct. Nicolajgade 10, 6760 Ribe, Danmark – Fredet
I forbindelse med restaureringen af Bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz’ nyrenæssance villa fra 1864, der siden 1891 har dannet ramme om Ribe Kunstmuseum er den fredede pavillon i haven istandsat.
Den ottekantede pavillon er opført i 1859 i græsk byzantinsk stil inspireret af Winstrups’ ophold i Grækenland. Den er opført i gul blank mur med vandrette bånd i røde mursten. Pavillonen har fire høje smalle vinduer samt en fløjdør med farvede ruder i fyldningerne. Det hjelmformede blytag med palmetteformede tag dekorationer i støbejern er båret af udskårne, malede trækonsoller.
Interiøret er delvist bevaret. Det hvælvede rum oplyses af et blødt ovenlys fra fire kvistvinduer, der oprindeligt var udsmykket med blomster- og bladranker. Loftets ribbehvælv er udsmykket med Thorvaldsens gipsrelieffer Livets Aldre og Årets Tider. I væggene er ligeledes indmuret Thorvaldsens relieffer: Natten, Dagen og Kærlighedens Aldre.

Remisen, Brande

Gl. Arvadvej 1, 7330 Brande, Danmark

Lokomotivremisen i Brande fra 1912 stammer fra byens industrialisering, hvor jernbanen var en vigtig faktor. Bygningen er igen et aktiv i Brandes udvikling; nu for kultur og erhverv. Huset er restaureret og indrettet til kulturhus, der bl.a. rummer kunst og konferencefaciliteter. Caféen står på skinner, så den kan rulles udenfor om sommeren og der er indrettet toiletter i en smøregrav.

Remisepladsen

Remisevej 1, 7330 Brande, Danmark

Foran den istandsatte remise har tegnestuen lavet en ny for- og festplads på det gamle baneterræn. Drejeskiven er igen funktionsdygtig, og der er mulighed for at opsætte spisevogne m.m. Hovedadgangslinier er markeret med granitstier og ledende lys i belægningen. Pladsen afgrænses af betonmure, der om aftenen belyses.

Stenalt Herregård

Stenaltvej 8, 8950 Ørsted, Danmark – Fredet

Hovedhuset på Stenalt Herregård fra 1799 er blevet pietetsfuldt og gennemgribende restaureret, således at det i dag fungerer som bolig for ejerne. Tegnestuen har ligeledes tegnet nye avlsbygninger til herregården. Anlægget er præmieret med Europa Nostra-prisen.

 

 

 

Rosenholm Slot

Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet, Danmark – Fredet

På Rosenkrantz’ernes eventyrlige rennæsance slot fra 1559 varetog tegnestuen i 1985-1995 en række istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder. Bl.a. blev broen rekonstrueret udfra granitblokke fundet i voldgraven. En del af arbejdet blev foretaget samtidig med at julekalenderen “Jul på Slottet” blev optaget.

 
 

 

Husum Slot

König-Friedrich-V.-Allee, 25813 Husum, Tyskland – Fredet

Husum Slot blev opført i hollandsk renæssance i 1582 og blev i år 1752 gennemgribende ombygget. Fra denne periode stammer de barokke rumforløb og visse steder overdådige udsmykning. Tegnestuen har gennem en længere årrække forestået restaureringen af slottet, der nu tjener som museum.

 

 
 

Hagenskov Gods, kælder

Slots Allé 1, 5631 Ebberup, Danmark – Fredet

Efter mange år uden brug var kælderen under det smukke Hagenskov Gods stærkt forfalden. Tegnestuen har restaureret kælderen med det mål, at bevare husets sjæl og patina. Der er indrettet moderne badefaciliteter samt besøgscenter med køkken, ligesom der er etableret en diskret men stemningsfuld lyssætning.

 

 
 

Skibbrogade 4

Skibbrogade 4, 6270 Tønder, Danmark –  Fredet

Den fredede vognstald fra 1700-tallet har fungeret som baghus for Vestergade 4. Tegnestuen har forestået etableringen af to velfungerende boliger, samtidig med at baghuset har bevaret sin historiske karakter.

 

 

 

Gram Slot

6510 Gram, Danmark – Fredet

Gram slot består af et trefløjet anlæg der er fredet. Fløjene er fra henholdsvis 1500-, 1600- og 1700-tallet. Tegnestuen har været rådgiver på slottet i de seneste 25 år.
Siden Sanne og Svend Brodersen overtog slottet i 2007, har tegnestuen forestået en genetablering af 1700-tals salene, efter ombygninger i 1900-tallet. Kælderens køkken og vinkælder er ligeledes gennemgribende istandsat.

 

 

Nybøl

Brogårdvej 4, 6510 Gram, Danmark – Fredet

Efter en større brand blev hus og hesterundgang genopført. Nybøl fremstår i dag i sin oprindelige skikkelse, som dateres til 1700-tallet, og fungerer som bolig.

 

Lokalhistorisk arkiv i Gram

Slotsvej 9, 6510 Gram, Danmark

Slotsvej 9 i Gram er det eneste bevarede 1700-tals hus i byen. Huset kaldes Baron Wedels hus, da huset tjente som aftægtshus for slottet. Oprindeligt har det stået rødkalket med hvide fuger og stråtag, men en ombygning i det sene 1800-tal ændrede markant på huset. Huset er ud- og indvendigt restaureret og danner i dag ramme om det lokalhistoriske arkiv.

 

 

Agerskovhuset

Hornsgårdsvej 7, 6510 Gram, Danmark – Fredet

Gårdstuehuset er opført til Gram Slot som bullhus i 1600-tallet og omsat i grundmur 1783. Det blev fredet i 1997 og har herefter gennemgået en gennemgribende restaurering, således at huset igen fremstår autentisk.

 

Molskroen

Hovedgaden 16, 8400 Ebeltoft, Danmark

Molskroen er opført i 1923 ved Femmøller Strand. Den nye tilbygning og restaureringen af kroen kombinerer kvaliteterne i et moderne badehotel med oplevelsen af et stilrent, nordisk interiør.

Middelfart sognegård

Algade 7, 5500 Middelfart, Danmark

Ved Middelfart Kirke har tegnestuen projekteret en ny sognegård. I projektet er der lagt vægt på at skabe et intimt miljø omkring kirken med referencer til klostergårde. Materialerne er inspireret af kirken og medvirker til en harmonisk helhed, mens den moderne formgivning tilføjer vor tid til anlæggets perioder.

Gråbrødreklosteret

Slesvig Rådhus, Tyskland – Fredet

Efter en påsat brand i et papirmagasin er dele, af det tidligere gråbrødrekloster, blevet istandsat. I forbindelse med istandsættelsen er bygningens disponering ændret, så de gotiske rum nu kan anvendes til repræsentative formål. I tæt samarbejde med den tyske Denkmalschutz er alt nyt udført i et klart moderne formsprog. Klosteret er bygget på en dansk kongeborg fra 1000-tallet.

 

Stenalt Herregård

Stenaltvej 8, 8950 Ørsted, Danmark

I forbindelse med restaureringen af Stenalt Herregård blev der, som komplettering af anlægget, arbejdet med designet omkring huset. Detaljeringsgraden og helhedsindtrykket var medvirkende til en præmiering af restaureringen.

 

 

 

Hagenskov skilt

Slots Allé 1, 5631 Ebberup, Danmark

Skiltet til Hagenskov er udført med autolakeret ramme i kraftigt bukket fladjern og skilteplader i pladejern. Pladerne er i modulmål ophængt i drejede messing beslag og boltet til rammen.

 

 

 
 

Hagenskov lampen

Slots Allé 1, 5631 Ebberup, Danmark

Udendørsbelysning designet til Hagenskov Gods. Lampen er udført i sortlakeret smedejern med klart antikglas. Skærmen er lavet i ubehandlet kobber. Lampen fremstilles hos Scan Metal.

 

 

 
 

Fredningsplakette

I anledning af BYFO’s 30-års jubilæum ønskede foreningen(nu Historiske Huse), at give medlemmerne et synligt tegn på at deres bygninger er en del af den fælles kulturarv.
Plaketten måler 125 x 73mm og forstiller et stiliseret hus med vælske gavle, der danner et “H” der står for historisk og heritage.

 

 
 

Døre og vinduer

Diverse projekter

Tegnestuen har udviklet en dør- og vinduestype, som på en moderne måde kan indpasses i bevaringsværdige sammenhænge. I RemisenBrande er der anvendt rustfri-stål lister med hvidmalede rammer og karme, mens der f.eks. på Gråbrødeklosteret i Slesvig er anvendt messing på ubehandlede ege rammer og karme.

 

 

Pilestræde 29-31

Pilestræde 29-31, 1112 København K, Danmark

Det bevaringsværdige byhus står som en flot repræsentant for den stilfærdige skønvirke i hjertet af København. Byhuset er blevet totalrenoveret for ejeren. Der er indrettet butik i de to nederste etager. De øvrige etager indeholder boliger.

 

 

 

Nytorv 9

Nytorv 9, 450 København K, Danmark – Fredet

Det smukke klassicistiske byhus i midten af København blev opført i 1796-97. Tegnestuen har forestået en total restaurering af huset, som i dag indeholder kontor og showroom.

 

 

 
 

Naffet 2

Naffet 2, 6100 Haderslev, Danmark – Fredet

Det tidligere hertugelige jægeri og senere amtmandsbolig blev gennemgribende restaureret efter i en årrække at have stået stærkt forfaldent. Huset, der i sin nuværende form kan dateres til 1660, fungerer i dag som administrationsbygning.

 

 

 

Badstuegade 16

Badstuegade 16, 6100 Haderslev, Danmark – Fredet

I 1821 opførtes det fine klassicistiske hus til knappemager Andreas Pedersens to sønner. Bygningen er stramt symmetrisk både ude og inde: Selv i den smukke hall er der to trapper til førstesalen. Huset blev af tegnestuen gennemgribende restaureret.